Bibliotekerne gør det godt. Kulturstyrelsens Beretning 2011

Styrelsens udviklingsindsats overfor folkebibliotekerne følger de 22 anbefalinger i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet fra 2010. Der er iværksat aktiviteter for samtlige anbefalinger. En overskuelig oversigt over disse aktiviteter kan ses på www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/udvalg-om-folk....

Digitalt gennembrud. Strategisk centralt står indsatserne for at skabe (endnu) et digitalt gennembrud for danske biblioteker. Arbejdet med at tilvejebringe en konkret model for Danskernes Digitale Bibliotek har været central i det forløbne år. Den foreliggende rapport forventes offentliggjort efter KL’s bestyrelses behandling af indstillingerne i slutningen af februar. Den fore-slåede samarbejdsmodel for DDB består i, at der etableres en selvstændig organisation med en styregruppe, en koordinationsgruppe og et sekretariat. At der desuden etableres en fælles indkøbsenhed. Der skal i DDB arbejdes på at udvikle en fælles infrastruktur for folkebibliotekerne på nettet. DDB må ses som et af de mest afgørende skridt på folkebiblioteksområdet i mange år. Her skabes rammerne for et udviklingsarbejde, der for alvor tager den digitale udfordring op for at udvikle nye services til brugerne.

Danskernes Digitale Bibliotek vil, hvis indstillingen følges, få en status, der ligner Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), der er forsknings- og undervisningsbibliotekernes samarbejdsorganisation, der også er sekretariats- og bevillingsmæssigt funderet i styrelsen. DEFF lancerer i foråret en ny strategi, der også har perspektiv til folkebibliotekerne, fordi hovedidéen er at udvide målgruppen fra forskere og studerende på betalende institutioner til flere andre grupper. I første omgang fokuseres på at sikre adgang til licenser til de lukkede betalingsdatabaser for kandidater, der forlader universitetet. I dag mister de adgangen, når de er færdige med deres studier. Idéen er, at det vil styrke deres faglige arbejde at fortsætte med at bygge på ny forskningsbaseret viden også i deres egentlige arbejdsliv! Perspektivet er også, at om få år vil størstedelen af Danmarks arbejdskraft være uddannet med Deff-ressourcer som et væsentligt integreret element i deres uddannelse. Deff kan være et afgørende bidrag til en mere vidensorienteret arbejdskultur i fremtiden.

Den anden gruppe, der satses på at udvikle nye ydelser til, er små og mellemstore virksomheder, der på grundlag af mere systematisk brug af ny viden kan konsolidere innovationsindsatsen.

Der er også perspektiver i et samarbejde mellem folkebibliotekerne og forskningsbibliotekerne. Der er i 2011 igangsat et projekt med folkebibliotekshjælp til de mange virksomheder, der har problemer med web-baseret kontakt til det offentlige. I løbet af april vil bibliotek.dk give adgang til mere end 200 mio. videnskabelige artikler, som kan bestilles til gratis leverance (i print) på det lokale folkebibliotek. Denne service udvikles i samarbejde med Statsbiblioteket. Der er basis for et udvidet samarbejde mellem forsknings- og folkebiblioteker om betjening af denne målgruppe.

Et tredje gennembrud for digitaliseringsindsatsen er knyttet til projektet eReolen, som styrelsen har givet tilskud til og fulgt tæt. Projektet skal afprøve forretnings- og formidlingsmodeller for e-bøger. Efter en lang forhandlingsfase lykkedes det projektbibliotekerne at få en aftale med forlagssiden og pr. 1 november 2011 gik projektet i gang. Styrelsen har givet ekstra tilskud i startfasen, og i dag er alle danske kommuner med, ligesom forlæggerne generelt tilslutter sig, således at der i skrivende stund er mere end 80 forlag med i projektet. Borgerne tager fint imod. Dette er formodentlig starten på en hurtig stigning i omsætning af e-bøger i Danmark.

Den digitale udvikling går imidlertid hånd i hånd med udviklingen af biblioteksrummet og de aktiviteter, der udfolder sig i det. Både den biblioteksstatistik, der nu er overgået til Danmarks Statistik, og den statistik styrelsen indsamler under navnet Biblioteksbarometer, fortæller om øget åbningstid, bl.a. på grund af vækst i antallet af åbne biblioteker. Der er øgede besøgstal både fysisk og virtuelt, øgede antal arrangementer i bibliotekerne, herunder flere ‘Lær mere IT’ kurser, lektiehjælp og romanlæseklubber. Der er desuden øget borgerservice på biblioteket og stadigt flere partnerskaber med både institutioner og civilsamfund.

Det er opmuntrende, det er flot. Bibliotekerne gør det godt.

Kulturstyrelsen er pr. 1 januar 2012 oprettet som en fusion mellem Bibliotek og Medier, Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen med følgende vision:

Kulturstyrelsen vil
•  styrke samspillet mellem kunst, kulturarv, biblioteker og medier
•  styrke koordineringen af den statslige og kommunale indsats på kulturområdet
•  fremme udvikling og udnyttelse af den øgede digitalisering i kultur- og medielandskabet
•  udvikle nye tilbud og formidlingsformer til borgerne
•  styrke det internationale kultursamarbejde inden for alle fagområder
•  øge samarbejdet med bl.a. uddannelse, undervisning, forskning, miljø og natur samt erhvervsudvikling, herunder arkitektur og turisme.

Styrelsen består af fem centre, hvoraf de to, Center for Bibliotek og Medier og Center for Digitalisering og IT arbejder med biblioteksområdet. En central udviklingsopgave på biblioteks-området er at koordinerer biblioteksudviklingen og samarbejdet mellem bibliotekerne i Danmark.

Vil du vide mere?
Den bedste måde at holde sig opdateret om styrelsens aktiviteter er ved at abonnere på nyheder fra vores hjemmeside. Du kan tilmelde dig nyhedsservice via www.kulturstyrelsen.dk/ presse-og-nyt. Du kan også abonnere på vores blad Bibliotek og Viden, der udkommer fire gange om året.

Desuden udgiver vi sammen med vores nordiske søsterorganisationer magasinet Scandinavian Library Quarterly, der orienterer om interessante tiltag i den nordiske biblioteksverden.

Til det årlige Biblioteksledermøde i november udarbejder vi en beretning, den seneste kan ses på www.bibliotekogmedier.dk/ publikationer. Her kan du også se de øvrige publikationer, vi har udgivet i 2011, bl.a. evalueringer af Åbne biblioteker, Bogstart og Børnehavebiblioteker samt rapporterne Demokratistøtte - Fremtidens offentlige mediestøtte og Anbefaling til implementering af Open Access i Danmark.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog