Forskningsbibliotekerne & Fremtiden. Ny rapport - spørgsmål til Svend Larsen

Svend Larsen, direktør for Det Kgl. Bibliotek og medlem af arbejdsgruppen bag rapporten. Foto Thomas Søndergaard.

Landets forskningsbiblioteker er inde i en markant udvikling. Årsagerne er mange men naturligvis som i resten af bibliotekssektoren afledt af digitalisering og nye formater, forskydninger i brugeradfærden, ændret mediebrug og publiceringsaktivitet og de akkumulerede flerårige 2% omprioriteringsreduktioner. Endvidere udstrakt etablering af samarbejds- og betjeningsaftaler. En arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har set på det fremtidige behov for biblioteksbetjening af forskere og studerende ved landets universiteter. Rapporten blev offentliggjort sidst i februar.

Danmarks Biblioteker har bedt Svend Larsen, direktør for Det Kgl. Bibliotek og medlem af arbejdsgruppen, kommentere på rapporten. Fra 2017 fusionerede Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket til Det Kgl. Bibliotek, som i dag betjener størstedelen af universiteterne. 

Hvad er - blandt rapportens anbefalinger - i dine øjne helt afgørende for en effektiv fremtidig biblioteksbetjening af forskningsbibliotekerne?

- Rapporten indeholder to hovedanbefalinger. Den ene er rettet alene mod universitetsbibliotekerne, og drejer sig om etablering af ét fælles bibliotekssystem. Den anden er i praksis rettet mod flere forskningsbiblioteker og drejer sig om forhandling og forvaltning af licenser på e-materialer.

- Ét fælles bibliotekssystem vil gøre det nemmere for brugerne at tilgå alle universitetsbibliotekers bestand af trykte og digitale materialer. Fra biblioteksfusioner véd vi, at benyttelsen stiger, når materialer kan tilgås/bestilles direkte uden at skulle omkring bibliotek.dk. Samtidig ligger der en effektivisering i drift af ét system med ensartede regler og procedurer. Status er, at KB tager et nyt system i brug med udgangen af 2019, og det vil rumme metadata for materialer i KB (herunder materialer placeret på universiteterne i Aarhus, København og Roskilde). Der er planer for, at også Aalborg Universitet kommer med, og der skal føres en dialog med de resterende universitetsbiblioteker.

- Målet med samling af licensforhandlingerne hos KB er at opnå en effektivisering (dobbeltarbejde fjernes), at opnå bedre gennemslagskraft i forhandlinger (biblioteksmellemværender griber ikke forstyrrende ind) og at sikre en bedre sammenhæng med overordnede politikker på området (Open Acces; Open Science osv.).

- En vigtig præmis for flytningen af licensforhandlingerne er, at der skal laves en ny styringsstruktur for licensforvaltning. Det bliver universitetsdirektørerne, der er mandatgivere for licensforhandlingerne, fordi det er universiteterne, der betaler langt størstedelen af udgifterne til licenser.

- Følges anbefalingerne fra rapporten, bliver resultatet ikke ‘Danmarks Universitetsbibliotek’ i KB-regi. Men nyt og vigtigt er det, at der skabes en helt ny ramme om udvikling af fælles løsninger i et samspil mellem universiteternes biblioteksenheder og KB, som får en mere forpligtende rolle for det samlede universitetsbiblioteksområde.

Licensforhandlinger flytter fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) til KB, hvornår og hvordan sker det i praksis?

- Planen er, at licensforhandlingerne flyttes til KB 1. juni 2019. De, der i dag betjenes af DEFF-sekretariatet, vil så blive betjent af KB. Det vil sige, at KB også vil forhandle licenser for professionshøjskolerne og for ungdomsuddannelserne. Der skal etableres en kobling mellem disse uddannelsesinstitutioner og den nye organisering af forhandlingerne.

Er der centrale spørgsmål/anbefalinger du savner/ noget du gerne så taget op senere ift. opgaveområdet?

- Der er ikke noget, jeg savner. Open Science og data management er emner, som også DEFF har arbejdet med. Rapporten anbefaler, at Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne beholder ansvaret for dette område. Det er helt oplagt, men der efterspørges samtidig en indsats fra universitetsbibliotekerne – og afklaring af KB’s rolle i en national digital forskningsinfrastruktur er noget vi har taget fat på.   

Omprioriteringsbidraget på 2% – hvad kommer det til at betyde for KB’s serviceniveau, hvis det fastholdes med en ny regering?

- Selvom der også i biblioteksfusioner er et effektiviseringspotentiale, overstiger årlige budgetreduktioner på 2% langt det potentiale. Så det vil helt klart påvirke eksisterende service og mulighederne for at udvikle ny service.

■ Hent rapporten med anbefalinger samt delrapporter på kortlink.dk/kum/xfrc .

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog