IVA på rette spor

År 2 efter at være kommet under Københavns Universitets vinger: Største studentertilgang siden 1970-erne, solid international og forskningsmæssig gennemslagskraft, men også udfordringer med fastholdelse af 1. års bachelorerne og regeringens nye dimensioneringsmodel. Professor Per Hasle, direktør for Det Informationsvidenskabelig Akademi, hvorfra bibliotekssektoren henter hovedparten af sine medarbejdere, gør status for 2014.

Også 2014 har på samme tid været meget frugtbart og meget udfordrende for IVA. Vi har taget et stort skridt på uddannelsessiden med en ny BA-studieordning, der træder i kraft fra sommeren 2015. Vigtigt for både forskning og undervisning er en række ansættelser af højt profilerede forskere, som markant øger IVAs forskningsfaglige styrkepositioner. Blandt udfordringerne tæller studiefremdriftsreformen, hvor IVA oven i tilpasningen til KUs studiestrukturer løbende har skullet så at sige tilpasse tilpasningen. Den meget omtalte og debatterede ‘dimensionering’ har ligeledes krævet stor opmærksomhed.

Forskningsområdet – i kraftig vækst
IVA har igennem året på flere måder haft en kraftig vækst på forskningsområdet. Allermest markant er ansættelsen af tre nye professorer, alle forskere med højt nationalt og internationalt ry. Dertil kommer to nye adjunkter og to nye ph.d.-stipendiater. Samlet er der tale om en betydelig vækst i IVAs forskningsstyrke, markeret også ved flere nye projekter.

IVA har bidraget væsentligt til flere store konferencer, hvoraf blot en kan fremhæves her, nemlig den årlige iSchool-konference iConf, som samler de fremmeste Library and Information Science (LIS) institutter i verden. I 2014 blev iConf afholdt i Berlin, arrangeret i et tæt samarbejde mellem IVA og Institut für Biblio-theks- und Informationswissenschaft ved Humboldt Universitet i Berlin. Konferencen tiltrak små 500 deltagere. Ud over at være medarrangør forestod IVA-forskere også en workshop om Digital Youth, som vi ser som et meget lovende forskningsområde inden for international LIS – og et vigtigt udviklingsområde med stor relevans også for biblioteker.

Nævnes skal også professor Jack Copelands fire måneders gæsteophold ved IVA. Copeland er en af verdens førende forskere inden for History and Philoso-phy of Computing, og verdens nok førende kender af datalogiens grundlægger Alan Turings arbejde. I forbindelse med den meget omtalte Turing-film The Imitation Game blev Jack Copeland flittigt interviewet af aviser og radio, ligesom han holdt foredrag og gav oplæg i en række videnskabelige sammenhænge.

Et yderligere og bemærkelsesværdigt vidnesbyrd om IVAs internationale rolle findes i en artikel fra maj 2014 i Journal of the Association for Information Science and Technology. Artiklen “The knowledge base and research front: An author cocitation and bibliographic coupling analy-sis” kortlægger informationsvidenskabens vigtigste aktører i perioden 2006-2010. Blandt disse finder man otte forskere, der alle er eller har været tilknyttet IVA i den kortlagte periode. De fleste er stadig ved IVA, og som indledningsvis sagt er yderligere kommet til.

IVA vandt værtsskabet for afholdelse af konferencen Association for Information Science and Technology (ASIS&T) 16-18. oktober 2016. Her forventes 500 deltagere fra hele verden. Det er dermed lykkedes for første gang at flytte den traditionsrige konference uden for USA.

Uddannelsesområdet – stor tilgang og store udfordringer
Søgningen af studerende udviste i 2014 igen høj tilvækst med en fremgang på knap 20%. Med 743 ansøgere var søgningen til IVA den højeste siden 1970erne. Der er tale om en tredobling i ansøgertallet inden for fem år. Der blev optaget 276 studerende på bacheloruddannelsen i 2014.

IVA er fortsat udfordret med hensyn til fastholdelse af de bachelorstuderende, især på 1. studieår.  IVA har derfor i tæt samspil med KUs Humanistiske Fakultet taget en række initiativer til at bedre studier og studiemiljø, bl.a. med øget indsats i forhold til studiestart, indførelse af en studiestartprøve, øget timetal i undervisningen og intensiveret brug af studiegrupper. Gennem en strategisk indsats for studiemiljøet sættes der desuden en række initiativer i gang med henblik på yderligere forbedringer. 

Ny studieordning og nyt videreuddannelsestilbud
I 2014 færdiggjorde IVA en ny studieordning for bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Studieordningen træder i kraft i 2015 og er tilpasset KUs strukturer. Den nye studieordning indebærer en faglig fokusering og en endnu større vægtning af de studerendes IT-kompetencer. Den giver samtidig bedre muligheder for tilvalg både på IVA og på andre fag samt bedre muligheder for at tage fag i udlandet.

Studieordningen prioriterer dimittendernes employability, bl.a. gennem mere vægt på handlekompetence (entreprenørielle kompetencer), digitale kompetencer, mobilitet i uddannelsen og mulighed for projektorienterede forløb (praktik). Der er endvidere iværksat udviking af en fælles nordisk kandidatuddannelse inden for Cultural Policy and Cultural Leadership. Den forventes udbudt i 2018.

På videreuddannelsesområdet er der taget de første skridt til ny (revideret) di-plomuddannelse med forventet start i 2016/2017. Uddannelsen vil især henvende sig til bibliotekarer, skole- og gymna-sielærere samt andre med behov for at styrke kompetencer i arbejdet med informationssøgning, digitale kompetencer og informationspraksis.

Dimensionering og employability
I 2014 udmeldte uddannelsesministeren en dimensionering af uddannelser med større ledighed end gennemsnittet af uddannelser. Denne dimensionering kommer især til at berøre humaniora, herunder også IVA, idet optaget på bacheloruddannelsen gradvist reduceres til 190 i 2018. Allerede i 2015 betyder det et optag på max. 245 på bacheloruddannelsen.

Det må medgives, at IVAs dimittender efter en længere årrække med nær fuld beskæftigelse har oplevet en beklagelig – og lidt pludselig – ledighed i faget de sidste få år. Forklaringen er bl.a. det ændrede arbejdsmarked for vore kandidater. IVA har derfor intensiveret karrierevejledning. Der er etableret et karriereteam og igangsat tiltag, der støtter de studerende i tidligere at orientere sig mod arbejdsmarkedet, herunder også nye sektorer. Den samme udfordring har IVAs aftagerpanel taget op i dialog med de studerende. Praksiselementer og praktikmuligheder er i det hele taget styrket på IVA de sidste få år, bl.a. med den nævnte nye BA-stu-dieordning.

En bedring i dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet kan eventuelt mildne dimensioneringen, når denne skal evalueres – formentlig i 2017. Men det er givet, at reduktionen i studiepladser kan få konsekvenser, fx ved at det på selve IVA ikke bliver muligt at besætte alle stillinger, der med tiden bliver vakante. I værste fald kan man også komme til at opleve det paradoks, at arbejdsmarkedet kommer til at mangle IVA-dimittender, både i biblioteker og i de stadig vigtigere digitaliserede informationsfunktioner, som præger både det offentlige og det private arbejdsmarked.  Flere medlemmer af aftagerpanelet har i forbindelse med dimensioneringen peget på netop denne risiko som yderst reel.

Omverdensrelationer - også kendt som impact
En række af IVA's forskningsprojekter foregår i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer. Det gælder for eksempel et projekt om elektroniske overbliks-tavler til understøttelse af klinisk kommunikation med Region Sjælland og Roskilde Universitet. Et andet godt eksempel er arbejdet med vidensorganisering for Unescos World Food Programme. IVAs forskere har et solidt forankret samarbejde på ekspert- og konsulent niveau med bibliotekssektoren. IVA har også et stærkt samspil med Kulturstyrelsen og deltager i både råd og nævn samt forskellige projekter under denne. I uddannelsen deltager stadig flere af vores studerende i projekter, der interagerer med praksis og opnår kreative resultater – som for eksempel en lytteklub på Hovedbiblioteket i København og en bogudgivelse om personlig kulturformidling. Vi ser også en stigende tendens til at studerende søger i praktik som led i deres kandidatuddannelse eller ønsker at skrive speciale i samarbejde med virksomheder.

▪ Som det fremgår, er IVA fagligt i en god gænge, og fusionen mærkes i den forstand ikke længere som helt så presserende. Dimensioneringsmodellen vil i sagens natur ikke være uden konsekvenser for IVAs i øvrigt stærke udvikling, men faget synes desuagtet i alle måder på rette spor fremefter.

Se mere på iva.ku.dk

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog