Større søgning til IVA. Beretning 2011

Foto: Thomas Vilhelm/IVA

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) fortsatte i 2011 markant den ny-orientering og udvikling af institutionens identitet, der blev påbegyndt i 2009, og som for alvor tog fart med navneskiftet fra ‘Danmarks Biblioteksskole’ til IVA i foråret 2010. Udviklingen berører alle institutionens relationer og opgaver, men den vigtigste enkelte parameter er søgningen af studerende til uddannelserne i informationsvidenskab og kulturformidling. I 2011 fortsatte den markante fremgang fra 2010 (jf. nedenfor).

Uddannelseområdet
Pædagogisk udvikling har stået centralt i 2011. Al undervisning på IVA er i 2011 blevet organiseret i teams med udpegede teamkoordinatorer. IVAs store pædagogiske udviklingsprojekt ‘PUNK’ fokuserer nu på projektarbejde, ligesom der arbejdes med konceptet om studerende som aktører i egen uddannelse. Med sigte på sammenhængen mellem uddannelse og efterfølgende arbejdsliv er der som noget nyt også ansat en karriere-vejleder.

Søgningen af studerende udviste ligesom i 2010 en pæn vækst, med en fremgang på 55% i København og 21% i Aalborg. Dermed var søgningen til IVA den højeste siden 2000. Den samlede fremgang i 1. prioritets-ansøgninger er dog noget mindre, nemlig ca. 20% for hele IVA. Det er derfor et vigtigt mål at øge den samlede andel af 1. prioritets-ansøgninger. Fastholdelsen af studerende er forbedret ret markant fra en fastholdelse på 65% på 1. studieår i 2008 og 2009 til en fastholdelse på 76 % på 1. studieår 2011.

Også det fysiske studiemiljø har set en tydelig indsats i år, idet arealet omkring Samlingen er blevet ændret og stærkt forbedret som et moderne studiemiljø.
IVA har i 2011 taget skridt til at overdrage biblioteksassistentuddannelsen til COK og/eller Metropol. Der har været afholdt møder med interessenter, herunder HKs Biblioteksudvalg, og tiltaget har været hørt i og er blevet tiltrådt af Biblioteksrådet. IVA indgår aktivt i et udviklingsarbejde, der skal sikre uddannelsen en god fremtid hos nye udbydere med virkning fra 2013. Baggrunden for denne forandring er, at uddannelsen som en VVU-uddannelse både fagligt og i henseende til bekendtgørelse bedre hører hjemme i regi af professionshøjskoler. IVA vil fortsat indgå i samarbejdet om uddannelsen.

Forskningsområdet
I 2011 har IVA oplevet en pæn stigning i antallet af peer-reviewede artikler pr. forskningsårsværk. Dermed har en længere proces med det mål at højne forskningsaktiviteten båret frugt. Også to vigtige antologier redigeret af og med bidrag fra IVA-forskere og -studerende samt to vægtige bogværker fra IVA-forskere er udkommet i 2011.

IVA har øget sin indsats inden for videndeling og forskningskommunikation ganske betydeligt i 2011. På iva.dk er offentliggjort en lettilgængelig oversigt over alle IVAs forskningsprojekter, hvilket er blevet mødt med tilfredshed blandt IVAs interessenter – og ikke mindst i biblioteksverdenen. IVAs forskere og heriblandt rektor har deltaget i videnskabscaféer og i fire udsendelser i regi af Danskernes Akademi (som bringes i foråret 2012). IVA-forskere har i forhold til institutionens størrelse været meget synlige i fagligt relevante offentlige debatter og ikke mindst i Forskningens Døgn.

PhD-området har været genstand for en ganske særlig indsats. IVA har prioriteret opslag af tre ph.d.-stipendier, som alle er blevet besat – og som alle er båret af projekter, der fra forskellige vinkler adresserer relationen mellem information og kultur. Ph.d.-studiemiljøet har en tilsvarende høj prioritet, fx gennem etablering af fælles ph.d.-seminarer pr. videolink, som afholdes i samarbejde med Humboldt Universitet (se Internationalisering), og hvor et pænt antal VIPer og ledere fra IVA deltager aktivt.

Internationalisering
IVA har gennem en længere årrække haft en højt anerkendt status internationalt, men har inden for de seneste få år formået at omsætte denne langt mere markant. Dette er især sket gennem medlemskab af den internationale iSchool organisation (siden 2009) og herunder et særligt tæt samarbejde med Berlin School of Information ved Humboldt Universitet, som bl.a. har ført til etablering af fælles ph.d.-seminarer pr. videolink og udvikling af fælles EU-ansøgninger. Samtidig arbejdes der på at udvikle et fælles 1-årigt joint study programme. Dette vil køre i pilotform allerede fra sommeren 2012 med et semester i København fulgt af et semester i Berlin.
Internationaliseringsindsatsen vedrører naturligvis også andre områder og partnere. Der prioriteres fortsat et tæt nordisk samarbejde, som bl.a. er udviklet gennem NORSLIS-samarbejdet 2004-08, og som nu fortsættes på forskellig måde.
Inden for iSchool-sammenhængen skal også fremhæves en særlig tæt relation til School of Information Management ved Wuhan Universitet. Dette har bl.a. resulteret i, at en professor fra Wuhan er tiltrådt som gæsteprofessor ved IVA for perioden 2/11-2011-31/08-2012.

Det internationale aspekt er i det hele taget blevet afgørende for IVA. Institutionens plads i international Library and Information Science er stadig mere afgørende for både IVAs identitet og den samfundsnytte, institutionen leverer.

Ressortændring fra Kulturministeriet til Uddannelsesministeriet
Ved regeringsdannelsen d. 3. oktober 2011 skiftede IVA ressort til det nydannede Uddannelsesministerium. Ressortændringen har ikke haft større umiddelbare konsekvenser, men prægede naturligvis efteråret med en del møder og orienteringer. IVA vurderer, at dette skifte på sigt bidrager til den interaktion med andre universiteter, som også blev anbefalet for institutionen i Statusrapporten fra Kulturministeriets Struktur- og Samarbejdsudvalg i 2009, og som har været et væsentligt element i IVAs udvikling de sidste tre år.

Andre væsentlige forhold
I 2011 måtte IVA lukke sin Kursus- og Konsulentafdeling, fordi den ikke længere kunne drives på vilkårene for indtægtsdækket virksomhed. Deltagerantallet på kurserne har de senere år været stærkt vigende, både som en følge af strammere offentlige budgetter og som en følge af hele udviklingen på kursusområdet – både blandt private udbydere og inden for biblioteksverdenen internt, hvor bl.a. centralbibliotekerne har udbudt flere kurser. IVA vil dog fortsat være en central aktør ift. biblioteksverdenens uddannelsesbehov. Institutionen vil fremover øge fokus på den forskningsbaserede kompetencegivende efteruddannelse. Fra efteråret 2012 tilbydes en revideret masteruddannelse, hvor der også fortsat vil være mulighed for at tage enkelte moduler frem for hele uddannelsen. IVA vil også efter aftale arrangere et kursus eller en temadag, hvor der er ønske om det, og økonomien i øvrigt hænger sammen.

Aftagerpanelet har i 2011 holdt 4 møder, hvor bl.a. emner som dimittend-undersøgelsen, kompetencer, IVAs internationale engagement og nye veje i kulturformidlingen blev drøftet.

Per Hasle er rektor for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog