Udemokratiske eller rimelige og nødvendige? Vedtægtsdebat

Direktør Michel Steen-Hansen og formand Vagn Ytte Larsen konfererer under debatten, mens dirigent Dan Arnløv Jørgensen informerer salen. Til venstre for ham sidder DB 1. næstformand Hanne Pigonska og yderst DB 2. næstformand Kirsten Boelt.

DBs nye vedtægter under intens debat på generalforsamlingen i Vejle den 27. marts 2014.

Indkomne forslag er efterhånden noget nær en sjældenhed på DBs generalforsamlinger. Men med vedtagelsen af ny struktur og nye vedtægter for Danmarks Biblioteksforening på sidste års generalforsamling i Bella Center ændrede en del af valggruppe B’s personlige medlemmer status. Således at personlige medlemmer fra 1. januar i år opdeles i ’medlemmer fra medlemskommuner og ikke-medlemskommuner, hhv. i valgbare og ikke-valgbare medlemmer’. Noget bibliotekschef i Solrød kommune, Mona Madsen, personligt medlem og ansat i en ikke-medlemskommune, havde stillet ændringsforslag til.

Se hele vedtægtsdebatten fra 2013 i Danmarks Biblioteker nr. 2, 2013.

Stor tak - men plet på renomméet
Fra alle talere debatten igennem lød en enstemmig og anerkendende tak til Vagn Ytte Larsen for hans store indsats gennem de otte år i DBs formandsstol. Som formanden for Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard formulerede det under beretningsdebatten: “Ingen kan være i tvivl om, at Vagn er og har været en markant person på posten, og at hans indsats for bibliotekerne har været utrættelig.”

Selv under dagens punkt 4 og vedtægtsdebattens noget fortættede stemning udtryktes entydig værdsættelse fra talerstolen. “Du har været en glimrende formand for DB”, lød således bibliotekschef i Haderslev og tidligere formand for valggruppe B (DBs faglige medlemmer) Per Månsons hilsen til den afgående formand. Der var dog efter Månsons mening en lille, uskøn plet på Ytte Larsens karriere som formand. “Men den har du nu mulighed for at vaske væk”, lød hans opfordring til formanden.

Månson fandt nemlig opdelingen af personlige medlemmer i to dele – om man er ansat i en medlemskommune eller ikke – helt uforståelig i en organisation, der bygger på bibliotekstanken om demokrati og lighed. Han opfordrede derfor varmt til, at man støttede det fremsendte ændringsforslag fra Mona Madsen.

Hun var ikke selv til stede, men hendes skriftlige begrundelse for forslaget lød: ’Alle, som kan optages i foreningen, bør have stemmeret og være valgbare. Med de nuværende vedtægter har personlige medlemmer, som ikke er ansat i en medlemskommune eller medlemsinstitution/- organisation, ingen stemmeret. Det udelukker en lang række engagerede, personlige medlemmer, herunder pensionister eller arbejdsløse, fra at deltage i medlemsdemokratiet, hvilket er urimeligt.’

Pensionisterne – stem ja
Biblioteksforeningen kæmper for oplysning, demokrati og fri adgang på forbilledlig måde, og så er det dæleme underligt, fandt Leif Lørring, personligt medlem og tidligere rektor for Danmarks Biblioteksskole (nu IVA), at DB nu indtager en fuldstændig enestående position, hvor man for at genere ikke-medlemskommuner kommer til at indføre diskrimination af pensionister, så de ingen rettigheder har mere, modsat nordiske og andre biblioteksforeninger.

Lørring – selv en af dem, der som pensionist ikke har stemmeret længere – støttede derfor ændringsforslaget som værende i overensstemmelse med DBs mangeårige politik og demokratitankegang modsat tankesættet udtrykt i de nye vedtægter: “Det må være en bøf, som I er kommet til at lave. Lav den dog for himlens skyld om. Det er fuldstændig åndssvagt, at vi gamle, som fortsat færdes i den internationale biblioteksverden og promoverer foreningen og det danske biblioteksvæsen, ikke længere har stemmeret i DB, og nu må tale dårligt om foreningen på grund af dette”.

Tråden blev taget op af Poul Qvist Jørgensen (A), tidligere medlem af Folketinget og bl.a. af dets Kulturudvalg: “Demokrati er noget, der skal forsvares hver dag. Og jeg vil gerne minde om, hvad min gamle modspiller Bertel Haarder sagde tidligere på dette årsmøde – det drejer sig om at klare problemerne, ikke om at klare sig. Det kunne jeg godt tænke mig, at det afgående Forretningsudvalg og de af de tilstedeværende, som stemte for vedtægtsændringerne sidste år, indser. Uanset forklaringerne, så begik man sidste år en fejl eller en dumhed”.

Mindst tyve af de tilstedeværende personlige medlemmer havde Poul Qvist Jørgensen noteret sig, var med de nye vedtægter så at sige blevet ’skubbet ned ad brættet og fritaget for indflydelse’. Han opfordrede derfor i sit meget engagerede indlæg ligeledes forsamlingen til at stemme for ændringsforslaget.

Forretningsudvalget – stem nej
Efterfølgende tog Kirsten Boelt og Lars Bornæs fra Forretningsudvalget samt formanden ordet. De fastholdt alle rettidigheden og rimeligheden i de nye vedtægter, der fremover vil sikre foreningens tungeste medlemmer, kommunerne og medarbejdere i disse, en reel fordel. Hvilket ifølge dem ikke var tilfældet med de gamle vedtægter, hvor enkelte kommuner kunne vælge at køre frihjul og nøjes med at betale for et personligt medlemskab og samtidig opnå samme fordele som medlemskommmunerne. Forretningsudvalgets medlemmer opfordrede derfor forsamlingen til at stemme imod forslaget.

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning. For stemte 27, imod 89 og 25 undlod. Forslaget var således forkastet med de nødvendige totredjedele af de tilstedeværendes stemmer.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog