Repræsentantskabet

DB's repræsentantskab fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra de to valggrupper:

1. valggruppe A: kommunalpolitikere fra medlemskommuner.

2. valggruppe B:
a. personlige medlemmer
b. institutionsmedlemmer
c. brugerrådsmedlemmer ved folkebiblioteker
d. bibliotekarstuderende medlemmer
e. pensionister

Valggruppe A
Der vælges 5 politiske repræsentanter fra hver af landets 5 regioner. Disse 25 suppleres med max. 10 tillægsmandater valgt, så den partipolitiske sammensætning af valggruppe A, så vidt det er muligt, følger den politiske sammensætning, der er en følge af kommunalvalget. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig vælger desuden en repræsentant.

Valggruppe B
Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 17 repræsentanter, heraf 4 fra gruppen af institutioner, organisationer og brugerråd og 1 bibliotekarstuderende.

Repræsentantskabet holder mindst 2 årlige møder. Årets første møde finder sted dagen før generalforsamlingen, hvor bl.a. årsregnskabet skal godkendes.

Årets 2. møde finder sted i 4. kvartal, hvor budget og virksomhedsplan for det kommende år skal godkendes.

I valgåret afholdes desuden et møde sidst på foråret, hvor Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg og nedsætter øvrige faste udvalg, der skal arbejde de næste 4 år. Ligeledes udpeger Repræsentantskabet foreningens repræsentanter i eksterne udvalg og bestyrelser.

Valg, konstituering og vederlag 
Kommunen og de nyvalgte politikere vil modtage en specifik indbydelse til det regionale kulturpolitiske træf og valgmøde i jeres region. Invitationen med den tid og sted sendes til alle de nyvalgte i starten af det nye år.
Foreningens formand og næstformand vælges efterfølgende på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg.

Vederlag 
Der ydes vederlag til formandskab og mødediæter til menige politisk valgte repræsentantskabsmedlemmer, forretningsmedlemmer og til stående udvalgsmedlemmer eller der ydes tabt arbejdsfortjeneste i henhold til dokumentation.  

Bestyrelseshonorar 2021 
Formand kr. 248.244 årligt. 
1. og 2. næstformand kr. 62.064 årligt. 
 
Diæter 2021 
435 kr. ved fremmøde pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve. Ved fysiske møder medregnes rejsetiden. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. bekendtgørelse om vederlag 
 
Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 forretningsudvalgsmøder årligt.  

Reglerne fastsættes af repræsentantskabet. 

Der ydes rejse- og opholdsgodtgørelse efter statens takster.  

Funktionsperiode 
Kommunal valgperiode (1.1.2022 til 31.12.2025), reelt april 2022 til foreningens generalforsamling forår 2026. Den reelle valgperiode er fra foreningens første generalforsamling efter et kommunalvalg til foreningens generalforsamling efter det følgende kommunalvalg.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog